Δασικοί Χάρτες!!!

Για να ενημερώσουμε και να βοηθήσουμε κάθε ενδιαφερόμενο για την Υποβολή Αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών, δημιουργήσαμε την «Αγροδασική Υπηρεσία».

Η Υπηρεσία που παρέχουμε αναλύεται στα εξής:
• Έλεγχος του χαρακτηρισμού της ιδιοκτησίας για να διαπιστωθεί αν απαιτείται αντίρρηση
• Λεπτομερής οριοθέτηση από την εξειδικευμένη μας ομάδα
• Προετοιμασία φακέλου δικαιολογητικών
• Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας - Πραγματογνωμοσύνης
• Ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση της αντίρρησης
• Παρουσία τεχνικού συμβούλου στην Επιτροπή Αντιρρήσεων

Αναλυτικά… οι δασικοί χάρτες!!!

Αντικείμενο αντιρρήσεων: Αποτελεί μόνο ο χαρακτηρισμός των απεικονιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων και όχι τα τυχόν εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών. Κατά την διαδικασία της υποβολής αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών, δεν επιτρέπεται να τεθούν η να προβληθούν θέματα ιδιοκτησίας ούτε να θιγούν δικαιώματα του Δημοσίου η ιδιωτών.

Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων: Μπορούν να υποβάλουν όλοι όσοι διαφωνούν με τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης, εντός του Δασικού Χάρτη και έχουν έννομο συμφέρον πάνω στην έκταση αυτή.

• Όσοι, έχουν εμπράγματα η ενοχικά δικαιώματα (π.χ. ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές) εντός της περιοχής που οριοθετείται από τον Δασικό Χάρτη .
• Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) πανελλαδικής εμβέλειας.

Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων: Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ή των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, είναι αποκλειστική και λήγει την 29/3/2018. Για τους κατοίκους εξωτερικού, η προθεσμία λήγει την 18/4/2018.

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αντιρρήσεων: Πρέπει να έχουμε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αποδεικτικό ύπαρξης εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος (π.χ. τίτλος ιδιοκτησίας).
• Γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών της έκτασης για την οποία υποβάλλεται αντίρρηση .
• Αποδεικτικό υποβολής του ειδικού τέλους αντίρρησης.

Επικουρικά στοιχεία:
• Να δηλώσει αν επιθυμεί ή όχι να εκπροσωπηθεί από τεχνικό σύμβουλο (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).
• Να συνοδεύει την αντίρρησή του, με στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του για το δασικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κλπ).