Νέο Πρόγραμμα για τους Αγρότες: «Μέτρο 16: Συμπράξεις μέσω Συνεργασίας»

Από τις 6 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μέτρο της Συνεργασίας οι ενδιαφερόμενοι ώστε να στήσουν μία επιχειρησιακή ομάδα με 5.000€, ενώ για τη Δράση που αφορά την κάλυψη των δαπανών για την υλοποίηση του αγροτικού project θα ανακοινωθεί άλλη ημερομηνία.

Τι είναι όμως το Μέτρο αυτό;
Τα δύο Υποµέτρα υλοποιούνται µέσω: της ∆ράσης 1 που αφορά στην ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας και της ∆ράσης 2 που αφορά στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας.
Η χρηµατοδότηση των ενταγµένων πράξεων και στις δύο ∆ράσεις αφορά στο 100% του προϋπολογισµού τους. Ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε πράξης µπορεί να διαµορφωθεί κατά ανώτερο όριο 145.000€ αν η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου µίας συνεργασίας αφορά σε µία ∆ιοικητική Περιφέρεια ή έχει τοπικό χαρακτήρα, 295.000€ αν αφορά το σύνολο της χώρας και 445.000€ αν πρόκειται για διακρατική συνεργασία.
Και τα δύο Υποµέτρα απευθύνονται σε Επιχειρησιακές Οµάδες, δηλαδή σχήµατα συνεργασίας, τα οποία διαθέτουν συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ των µελών/φορέων που µετέχουν σε αυτά και αποτελούνται από τουλάχιστον δύο µέλη από τα οποία τουλάχιστον το ένα µέλος δραστηριοποιείται στους τοµείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας.
Στόχος των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες µπορούν να περιλαµβάνουν ενδεικτικά την εφαρµογή νέων, καινοτόµων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τοµέα των τροφίµων, όπως επίσης και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.
Ιδέες Συνεργασίας που μπορούν να υλοποιηθούν από το γραφείο μας και να επιδοτηθούν!!!
• Παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίµων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσµό είτε σε ειδικές κατηγορίες.
• Διασφάλιση της µοναδικότητας των πιστοποιηµένων γεωργικών προϊόντων.
• Αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής για την παραγωγή ζωοτροφών.
• Ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και τη συµβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαµηλών θερµίδων, κτλ) ή παραγωγής τροφίµων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.
• Ενσωµάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της κτηνοτροφίας.
• Νέες µεθόδους και πρακτικές για την ευζωϊα και προστασία των παραγωγικών ζώων.
• Δηµιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος.
• Χρήση νέας τεχνολογίας και συστηµάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του ζωϊκού κεφαλαίου και του µικροκλίµατος της κτηνοτροφικής µονάδας.
• Μείωση της κατανάλωσης ύδατος µέσω της υιοθέτησης προηγµένων αρδευτικών συστηµάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.
• Μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (µείωση χρήσης λιπασµάτων, φυτοπροστατευτικών, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρµοσµένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιµατικές συνθήκες κ.λπ).
• Υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.
• Εξοικονόµηση ενέργειας (θερµοµόνωση, νέα συστήµατα κλιµατισµού).