ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η πρόταση μας στη Δράση "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ" στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η επιχείρησή μας υπέβαλε ερευνητική πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 181.307,00€, στα πλαίσια της Δράσης ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)"

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

Άμεση θέση εργασίας:

Για την κάλυψη των αναγκών του λογιστηρίου Πελάτη μας ζητείται η κάλυψη μίας θέσης για τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έχοντας ως κύριες αρμοδιότητες τα κάτωθι:

• Υποστήριξη σε όλο το φάσμα της έκδοσης της μισθοδοσίας/διαχείριση συμβάσεων.
• Αρχειοθέτηση, καταχώρηση αδειών, τηλεφωνική επικοινωνία κλπ
• Στατιστικά στοιχεία Εργαζομένων/reporting
• Επικοινωνία/συνεργασία με τους Υπεύθυνους των άλλων τμημάτων
• Συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε περίπτωση συμμετοχής της επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Σελίδες